Betesdrift på kustnära marker är värdefullt arbete för naturen – nytt projekt ger information och verktyg för strandbete

I dessa tider släpps boskapen ut på bete vid kusten. De betande djuren utfört ett värdefullt arbete för att sköta naturen, men betesdriftens påverkan på vattnet väcker oro. Vid årsskiftet startade ett projekt om betesdrift på kustnära marker i vilket man studerar temat bland annat med hänsyn till vattenpåverkan, näringarna, djurens välbefinnande och den biologiska mångfalden samt gör strandbete med hållbart och verkningsfullt och höjer dess status. Kustnära strandängar är …