I projektet görs en heltäckande granskning som beskriver strandbete ur olika perspektiv och ger ny information om betesdriftens inverkan på strändernas biologiska mångfald, vattenstatus, rekreationsbruk och näringar. Dessutom stärks böndernas och rådgivarnas kunskaper om de faktorer som påverkar strandbetets lönsamhet.

Avtalsförfaranden utvecklas och rådgivningen förbättras för att uppmuntra bönderna att sköta vårdbiotoper samt för att göra skötseln mer verkningsfull. Projektet kommer att bidra till att göra strandbete mer hållbart och verkningsfullt och höja dess status.

Projektet omfattar fyra arbetspaket i vilka strandbetets konsekvenser utreds ur ett helhetsperspektiv och dess hållbarhet förbättras. Mer information om arbetspaketen finns i länkarna till vänster.

Share This