Ett av de främsta målen för projektet är att främja övergripande planering och övervakning av skötseln av kustnära områden. Ett gott underlag för detta utgör geodata som kan läggas i flera skikt för identifiering av 1) eventuella konfliktpunkter, det vill säga områden där den övriga användningen av stränderna kan begränsa betesdriften, samt 2) platser där betesdrift bidrar till skyddet av den biologiska mångfalden och/eller möjligheterna för turism och rekreation. Informationen kan utnyttjas vid planeringen av områdesanvändning och strandskötsel.

Insatser

  • Utifrån geodata och med berörda grupper kartlägga 1) de viktigaste värdefulla naturobjekten (naturvärdesklassning), 2) områdena för turism, rekreation och boende, 3) vattenbelastningskällorna och 4) skötselområdena (betesmarker, slåtterområden).
  • I samarbete med berörda grupper utreda möjligheterna till att utnyttja geodata och naturvärdesklassning vid planeringen av skötseln och övervakningen av skötselns effekter på regional nivå.

Resultat

  • Geodatamaterial (noggrannhet 1 ha) för planeringen av skötseln
  • Naturvärdesklassning för kusten samt klassningskriterierna
  • Lägeskartor över värdefulla naturobjekt och olika användningsformer
  • Förslag till modell för övervakning av skötseln på regional nivå
Share This