Hankkeessa tarkastellaan rantalaiduntamista kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista lisäten tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin. Lisäksi hankkeessa parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Hoidon sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla kannustetaan viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta. Hankkeen myötävaikutuksesta rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.

Hanke koostuu neljästä työpaketista, joissa rantalaiduntamisen vaikutuksia selvitetään kokonaisvaltaisesti ja rantalaiduntamisen toteutusta kehitetään entistä kestävämmäksi. Työpaketteihin voi tutustua tarkemmin vasemman laidan linkeistä.

Share This