Eventuell påverkan av strandbete på vattnet väcker oro hos människor. Det har uttryckts misstankar om att det med boskapen hamnar i vattnet både mikrober som orsakar infektioner hos människor och näringsämnen. Oron över påverkan på hygienen är delvis befogad och bör utredas närmare. Vid betesdrift binds en del av näringsämnena i växtligheten upp i djurens tillväxt och det är möjligt att strandbete minskar den totala näringsbelastningen, vilket visserligen kräver ytterligare utredningar. Målet med projektet är komplettera kunskapen om betesdjurens inverkan på hygien- och näringsstatus av kustvattnen samt skingra okunskapen kring betesdriftens konsekvenser för vattnet.

Insatser

  • Fastställa variablerna för näringsämnen (fosfor, kväve) och hygienstatus (tarmmikrober och sjukdomsmikrober) i vattnet utanför betesmarker och vid referensområden samt sjukdomsmikrober även i gödselprover från betesmarkerna.
  • Beräkna näringskretsloppet (fosfor, kväve) genom betesdjuren på betesmarkerna.
  • Uppdatera uppskattningarna om strandbetets hygienrisker och näringspåverkan i vattnet samt rekommendationerna för minimering av riskerna.

Resultat

  • En uppdaterad bedömning om strandbetets hygienrisker och näringspåverkan i vattnet samt rekommendationerna för minimering av riskerna
  • Beräkningar av näringsämnen (fosfor, kväve) per diko med kalv, som tillförsel och utförsel av näringsämnen
Share This