Betesdrift på strandbeten är en betydande inkomstkälla för bönderna. Med tanke på skötseln av kustnära ängar i framtiden är det viktigt att betesdriften görs mer hållbar, lönsam och verkningsfull. Aktörer längs Bottenvikskusten har erfarenheter av kustnära betesdrift från över tjugo års tid. Genom att uppordna och utnyttja den insamlade informationen söks lösningar på problemen inom strandbetet och informeras om betydelsen av strandbete för djurens välbefinnande och för näringarna.

Insatser

  • Sammanställa och sprida erfarenheter och kunskap mellan rådgivare och bönder om bästa praxis inom kustnära betesdrift, bland annat om djurens välbefinnande, djurbesättningarna, mångfaldsaspekterna, samarbetsmöjligheterna och betesdriften.
  • Utöka kunskapen hos andra intresserade målgrupper om strandbete och dess betydelse för djurens välbefinnande och för näringarna.

Resultat

  • Exempel på bästa praxis inom strandbete med hjälp av olika kommunikationsmedel, som faktakort, videor och kartberättelser (Story Map)
  • Presentationer av djurhållning på informationstavlor på exempelområdena och i videor
Share This