Ett viktigt mål för projektet är att upplysa om fördelarna med betesdrift för strändernas biologiska mångfald. Den informationen behövs som underlag för områdesplaneringen, det lokala beslutsfattandet och den kritiska debatten kring strandbete. Kvaliteten på skötselplaneringen är för tillfället mycket varierande. Det kan vara svårt att lägga upp mål och sköta ett område om det finns många hänsyn som måste beaktas med hänsyn till miljön och användningsbehoven och om den nödvändiga bakgrundsinformationen inte är lätt att tillgå. Det behövs också mer rådgivning och övervakning. Dessutom behöver dokumenteringen av skötseln moderniseras. Projektet har som mål att utveckla avtalsförfarandena och förbättra rådgivningen för att uppmuntra bönderna att sköta vårdbiotoper samt för att göra skötseln mer verkningsfull.

Insatser

  • Öka kunskapen om strandbetets positiva inverkan på den biologiska mångfalden.
  • Uppordna den information som behövs för skötselplanering, förbättra tillgången till bakgrundsdata och ta fram en modell för informationsspridning.
  • Ta fram nya metoder och verktyg för planering, övervakning och rådgivning med avseende på skötseln av strandbeten.
  • Utreda metoder för att effektivare matcha områden som behöver skötas och skötare som behöver nya områden.

Resultat

  • Webbmaterial och informationstavlor om arterna och naturtyperna på kustnära betesmarker samt om betesdriftens fördelar för den biologiska mångfalden på kusten.
  • Förslag till en ny avtalsmodell som innehåller kartläggning av möjligheterna till digitalisering, modellplaner för olika slags objekt, en dialogmodell för utvecklingssamtal.
  • Information om lägen där det behövs skötselinsatser sprids via olika kanaler
Share This