Hankkeen yksi keskeinen tavoite on edistää merenranta-alueiden hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua ja seurantaa. Tässä hyvänä apuna ovat paikkatietoaineistot, joista muodostettuja tietokerroksia voidaan tarkastella päällekkäin ja tunnistaa 1) mahdollisia ristiriidoille alttiita kohteita eli alueita, joilla rantojen muu käyttö voi asettaa rajoituksia laiduntamiseen, sekä 2) kohteita, joissa laidunnus tukee monimuotoisuuden suojelua ja/tai matkailu- ja virkistyskäyttöä. Tietoja voidaan hyödyntää alueiden käytön ja rantojen hoidon suunnittelussa.

Toimenpiteet

  • Paikkatietotarkasteluina ja sidosryhmätyönä kartoitetaan 1) keskeiset arvokkaat luontokohteet (luontoarvoluokitus), 2) matkailun, virkistyskäytön ja asumisen alueet, 3) vesistökuormituslähteet ja 4) hoitoalueet (laitumet, niittoalueet).
  • Selvitetään yhdessä sidosryhmien kanssa paikkatietoaineistojen ja luontoarvoluokituksen hyödyntämismahdollisuudet hoidon suunnittelussa sekä hoidon vaikuttavuuden aluetason seurannassa.

Tuotokset

  • Paikkatietoaineisto (1 ha tarkkuus) hoidon suunnittelun tueksi. Aineiston säilytyspaikka on Luonnonvarakeskus. Se on saatavilla hoitosuunnittelussa mukana oleville ympäristöhallinnon ym. toimijoille (ei kaupalliseen käyttöön).
  • Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen tarkastelu -tulosraportti, sisältää:
    • Rannikkoalueen luontoarvoluokittelu ja luokittelukriteerit
    • Karttaesitykset arvokkaiden luontokohteiden ja eri käyttömuotojen sijoittumisesta

 

 

Share This