Rantalaiduntamisen mahdolliset vesistövaikutukset herättävät huolta ihmisissä. Karjan on epäilty tuovan vesistöihin ihmisille infektiotauteja aiheuttavia mikrobeja sekä ravinteita. Huoli hygieniavaikutuksista on osin aiheellinen ja sitä on syytä selvittää tarkemmin. Laidunnuksessa osa kasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten kasvuun ja rantalaidunnus mahdollisesti vähentää kokonaisravinnekuormitusta, mutta tästä tarvitaan lisätutkimuksia. Hankkeen tavoitteena on täydentää tietoa laiduneläinten vaikutuksista rantavesien hygienia- ja ravinnetilaan sekä hälventää epätietoisuutta laidunnuksen vesistövaikutuksista.

Toimenpiteet

  • Määritetään ravinne- (fosfori, typpi) ja hygieniamuuttujat (suolisto- ja taudinaiheuttajamikrobit) laidunten edustojen ja vertailualueiden vesistöistä sekä taudinaiheuttajat myös laidunten lantanäytteistä.
  • Määritetään laskennallisesti laiduneläinten kautta tapahtuva ravinteiden (fosfori, typpi) kierto laitumilla.
  • Päivitetään arvio rantalaidunnuksen aiheuttamista hygieniariskeistä ja ravinnevaikutuksista vesistöille ja suositukset riskien minimoimiseen.

Toteutuneet tuotokset

 

 

 

Share This