Hankkeen yksi keskeinen tavoite on tehdä tunnetuksi laiduntamisen hyötyjä rannikkoluonnon monimuotoisuudelle. Tätä tietoa tarvitaan aluesuunnittelun, paikallisen päätöksenteon ja rantalaiduntamisesta käytävän kriittisen keskustelun tueksi. Hoidon suunnittelun laatu on tällä hetkellä hyvin vaihtelevaa. Hoitotavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu sekä toteutus voi olla haastavaa, jos huomioon tulee ottaa monia eri tekijöitä alueen luonnossa ja käyttötarpeissa eikä tarvittavia taustatietoa ole aina helposti saatavilla. Hoidon neuvontaa ja seurantaa on myös tarpeen lisätä. Lisäksi hoidon dokumentointiin tarvitaan modernisointia. Sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla hankkeen tavoitteena on kannustaa viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon ja lisätä hoidon vaikuttavuutta.

Toimenpiteet

  • Lisätään tietoa rantalaiduntamisen positiivisista vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen.
  • Kartoitetaan hoidon suunnittelussa tarvittavaa tietoa, tausta-aineistojen saatavuutta ja kehitetään tiedonvälitysmallia.
  • Kehitetään uusia käytäntöjä ja välineitä hoidon suunnitteluun, seurantaan ja neuvontaan.
  • Selvitetään keinoja kohtauttaa hoitoa tarvitsevia alueita ja uusia kohteita tarvitsevia hoitajia nykyistä tehokkaammin.

Toteutuneet tuotokset

 

 

Share This