Luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto on laidunnus. Valtaosa Suomen merenrantaniityistä keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle, jossa ympäristötukien avulla on saatu hoidon piiriin noin 4000 hehtaaria merenrantoja. Suurin osa niistä hoidetaan laiduntaen, ja hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa.

Rantalaiduntamiseen kohdistuu osin kriittistä keskustelua. Huolta aiheuttaa erityisesti epätietoisuus laidunnuksen vesistövaikutuksista. Toisaalta luonnonlaidunten hoito on työlästä, ja viljelijöitä askarruttavat tuotannon kannattavuuteen liittyvät kysymykset. Rantalaiduntamista on tarpeen tarkastella kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja viestiä sen merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle, eri käyttömuodoille kuin elinkeinoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää merenrantojen laiduntamisesta entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.

Tavoitteet

  • Edistetään merenranta-alueiden hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua ja seurantaa.
  • Täydennetään tietoa laiduneläinten vaikutuksista rantavesien hygienia- ja ravinnetilaan sekä hälvennetään epätietoisuutta laidunnuksen vesistövaikutuksista.
  • Etsitään ratkaisuvaihtoehtoja rantalaiduntamisen hoidon käytännön ongelmiin.
  • Viestitään rantalaiduntamisen merkityksestä eläinten hyvinvoinnille ja elinkeinoille.
  • Tehdään tunnetuksi laiduntamisen hyötyjä rannikkoluonnon monimuotoisuudelle.
  • Sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla kannustetaan viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta.

 

 

Osatoteuttajien hankesivuja:

THL: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi

ProAgria Oulu ja Maa- ja kotitalousnaiset: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi