Rannikolla laiduntavien eläinten jätökset, hyvinvointi ja käyttäytyminen mietityttävät asukkaita ja kesämökkiläisiä, kertoo Rantalaidun-hankkeen tuore kysely. Laidunnuksen hyödyiksi vastaajat nostavat luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen ja maisemalliset seikat.

Kuva 1. Rantalaidun-kyselyn vastausten jakauma (%) 23.11.2021, kun vastauksia oli kertynyt 184.

Eläinten läsnäolo rantamaisemassa koetaan pääosin hyvänä asiana, toisaalta osaa vastaajista suuret nautaeläimet pelottavat ja osa miettii, riittääkö laiduneläimille ravinto koko laidunkauden ajaksi. Laidunnuksen eduiksi nähdään myös se, että rantaniittyjen kasvilajisto sekä linnusto ovat monipuoliset. Rantalaitumien läheisyyteen rakennetut pitkospuut ja lintutornit mahdollistavat maiseman ja eri eläinlajien tarkkailun.

Eläinten vaikutukset rantoihin askarruttavat

Kyselyyn vastanneet listaavat havainnoikseen muun muassa veteen huuhtoutuvat eläinten jätökset, vesistön likaantumisen ja hajuhaitat. Usea vastaaja pohtii, rehevöityvätkö lähivedet rantalaiduntamisen seurauksena.

Koska osa rantakasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten kasvuun, rantalaidunnus vähentää alueen kokonaisravinnekuormitusta.

”Rantalaitumella karja syö ainoastaan rantakasvillisuutta, jonka ravinteista osa sitoutuu eläinten kasvuun ja osa palautuu takaisin rantaniitylle lannan ja virtsan mukana”, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Arto Huuskonen kertoo.

Kyselyllä kartoitetaan rannikon asukkaiden, elinkeinoharjoittajien, virkistyskäyttäjien ja muiden rannikkoluonnon kanssa tekemisissä olevien kokemuksia ja näkemyksiä merenrantojen rantalaiduntamisesta. Kysely on avoinna lokakuun 2022 loppuun asti ja se löytyy tästä linkistä. Kyselyn tuloksia julkaistaan täällä.

 

 

Share This